Professionele coaching

“Integraal” betekent verbindend, inclusief, alomvattend, evenwichtig: het idee bestaat er in deze integrale oriëntatie toe te passen op de verscheidene gebieden van menselijke kennis en activiteiten. Deze integrale benadering is belangrijk [omdat] het diepgaande verschuivingen teweegbrengt in onze opvattingen over psychologie en de menselijke geest; over antropologie en de menselijke geschiedenis; over literatuur en menselijke zingeving; over filosofie en de zoektocht naar waarheid …

 ~ Ken Wilber, The Eye of Spirit

Persoonlijke Integrale Coaching

Voor mensen zowel in hun privaat als in hun professioneel leven gepassioneerd werken aan hun persoonlijke groei, bestaat nu de mogelijkheid om hun zelfrealisatie onder vakkundige begeleiding verder te zetten in Life Coaching sessies. Een Life Coaching sessie combineert de veilige atmosfeer van persoonlijk respect met een directe training die het individu precies op het scherp van de snede van zijn/haar ontwikkelingsproces begeleidt. Via real-time-reading krijgt de cliënt ogenblikkelijke feedback hoe diens energieveld gehanteerd wordt op de verschillende dimensies. Deze onmiddellijke zelfconfrontatie accelereert het bewustwordingsproces.

Blokkades worden vriendelijk getransformeerd naar levenbrengend bewustzijn. Bovendien brengt de coach de cliënt in een creatief – dynamische bewustzijnstoestand waarbij men ruimte schept voor het spontane ontluiken van maatoplossingen. Nieuwe perspectieven en mogelijkheden worden onmiddellijk gevoed met de innerlijke kracht dat het nieuwe, vrijere traject tot realisatie kan brengen.

Life Coaching heeft een holistische benadering en beoogt een vreugdevolle en voorspoedige zelfverwerkelijking op alle aspecten van het leven: gezondheid, relationeel, professioneel, ecologisch, ethisch, collectief en creatief.

Waarom?

De coach helpt de client (werknemer of privaat) om:

 • te evolueren in overeenstemming diens behoeften en talenten
 • zijn/haar volle potentieel te ontplooien
 • remmingen of blokkades te identificeren en te verwijderen
 • bewustzijn te vergroten
 • specifieke doelen te bereiken

Wanneer?

Er zijn talrijke situatie waar coaching doeltreffend werkt:

 • bij het opnemen van nieuwe opdrachten en verantwoordelijkheden
 • stress beheersing
 • zelfvertrouwen, assertiviteit, zelfverwezenlijking
 • prestatieverbetering
 • verhelderen van motivatie(s)
 • afstand nemen, een heldere kijk ontwikkelen over een complexe situatie
 • prioriteiten ordenen en delegeren
 • emotionele intelligentie ontwikkelen
 • belangrijke vergaderingen of onderhandelingen voorbereiden
 • relationele moeilijkheden oplossen
 • het dagdagelijks beheer optimaliseren

Toepassingen

Fysiek

 • Pijn verzachten
 • Het Immuunsysteem Versterken
 • Weerbaarheid vergroten

Emotioneel – mentaal

 • Stres en angst loslaten
 • Relaxatie en welzijn
 • Negatieve emoties ontladen en neutraliseren
 • Halsstarrige gewoontepatronen of verslaving te doorbreken
 • Trauma genezen (geweld, ongeval, onrecht)

Relationeel

 • Gezonde en soepele grenzen hanteren
 • Intimeitsbekwaamheid ontwikkelen / verdiepen
 • Rouwen om verlies
 • Overgangsfasen in relaties
 • Verdiepen en harmoniseren

Maatschappelijk

 • Familiepatronen ophelderen
 • Communicatie versoepelen
 • Je Juiste Plek vinden en innemen
 • Werk en dienstverlening als expressie van Zelfrealisatie

Spiritueel

 • Zelfontplooiing en creativiteit
 • Zingeving
 • Bewustwording
 • Vrede

De behandeling

Een sessie duurt gemiddeld een uur, waarin de coach vanuit verschillende lagen van het bewustzijn en op verschillende aspecten van de materiële en geestelijke werkelijkheid werkt. Daarbij gebruikt hij/zij woorden, klanken, gewaarzijn, handen, bewegingen en werkt met behulp van gewone en intuÏtieve waarneming. In een kort gesprek wordt ingegaan op de reden van de komst . De coach verzamelt tijdens dit interview informatie over de belangrijkste problemen en let hierbij op o.a. lichaamsbouw, lichaamstaal, taal- en energiegebruik.

De sessie zelf kan verschillende vormen aannemen al naargelang de behoefte van het moment. Het kan zijn dat coach en cliënt gedurende de hele sessie een dialoog voeren omtrent het thema dat aangepakt wordt. Het kan ook zijn dat men een symbolische opstelling doet over het thema. Soms gebeurt er emotionele ontlading en lichaamsbeweging. En soms neemt de cliënt plaats op een behandelingstafel waarbij de coach via zachtaardige manuele technieken, het lichaam van de cliënt helpt om spanningen los te laten of knooppunten te deblokkeren.

Na afloop van een sessie is het gunstig om niet te veel te praten, omdat overdadige focus op het mentale denken het bewustzijn vernauwt.

De verhouding tussen gesprek en andere technieken varieert voortdurend. Soms is 5 minuten communiceren voldoende om over te gaan op de andere technieken en soms wordt de volledige sessie gewijd aan coaching via gesprek. Dit is afhankelijk van de behoefte van het moment. Naarmate het gesprek enige diepgang aanneemt, gebeurt er onvermijdelijk de nodige transmissie van innerlijke bekrachtiging, zonder dat het technische werk op de behandelbank altijd vereist is.

Vertrouwelijkheid

De ethiek van coaching eerbiedigt de privacy van de cliënt. Alle informatie die de cliënt vrijgeeft en de informatie die de coach verkrijgt via hoger zintuiglijke waarneming binnen het kader van therapie, wordt met de hoogste vertrouwelijkheid behandeld.
Dat wil zeggen dat geen informatie doorgegeven wordt met uitzondering van:

 • indien de cliënt zelf toestemming geeft en in dit geval tot de mate waarin de cliënt toestemming gegeven heeft, bijvoorbeeld in geval van professioneel overleg met andere zorgverleners of trainers;
 • indien de coach een geval behandeld wil zien in zijn/haar eigen supervisie of intervisie. In dit geval blijft de informatie anoniem;
 • wanneer de cliënt duidelijke signalen aangeeft dat hij/zij een gevaar is voor zichzelf of anderen en dat interventie nodig blijkt;
 • wettelijke procedures.

Beroepsprofiel van een Integrale Coach

Een mens bestaat uit lichaam, ziel en geest en is daardoor een multi-dimensionaal wezen. Ons fysieke lichaam wordt gedragen door een energieveld, dat in zijn verschillende dimensies en frequenties alle informatie over ons lichaam, ziel en geest bevat. Voordat problemen zich materieel, lichamelijk of geestelijk manifesteren zijn ze al in het energieveld waar te nemen in de vorm van verstoringen en blokkades.

De integrale coach stemt zijn energie veld af op dat van de cliënt om vervolgens deze verstoringen en blokkades te traceren en op te lossen. Hierbij fungeert de integrale coach als kanaal voor energie en bewustzijn. Als gevolg van integrale coaching ontwikkelt de cliënt inzicht in zijn/haar eigen leven en levenspatronen en leert hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Hierdoor wordt een proces van materiële, fysieke, psychische en spirituele ontwikkeling op gang gebracht, dat altijd is gericht op een verbetering van het welzijn van de cliënt in alle aspecten van het leven (heel worden).

Een goede integrale coach is iemand met een begrip van het wezen van de mens en menselijke ontwikkeling op materieel, fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Hij/zij heeft het vermogen ontwikkeld om bewust energie door te geven en middels zijn/haar intentie de poort te openen waar de cliënt voor zijn ontwikkeling doorheen kan gaan.

De integrale coach kan in het energieveld verstoringen en onregelmatigheden herkennen en interpreteren en vervolgens de cliënt begeleiden in zijn/haar herstellingsproces. De integrale coach treedt daarbij op als instrument. De kwaliteit van een integrale coach wordt bepaald door zijn/haar eigen persoonlijke ontwikkeling op alle niveaus en de mate waarin hij/zij zich bewust is van en persoonlijke verantwoordelijkheid neemt voor de onvolmaaktheden in zijn/haar eigen energieveld.

Opleidingscriteria

In een goede integrale coaching opleiding wordt gedoceerd vanuit de volgende uitgangspunten:

 • Er is een duidelijk ontwikkeld model van de totale werkelijkheid.
 • De coachingtechnieken zijn benoemd, verifieerbaar en overdraagbaar.
 • De bewustzijnstoestand van verschillende coachingtechnieken is benoemd, verifieerbaar en overdraagbaar.
 • Er is een duidelijke visie op de samenhang tussen de materiële, fysieke, professionele, psychische, maatschappelijke en spirituele ontwikkeling van de mens.
 • Er ligt een duidelijke nadruk op het eigen groeiproces als integraal onderdeel van de ontwikkeling als coach.

Comments are closed.